Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kotipalvelu Hopea Joutsen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.06.2020 Viimeisin muutos 23.06.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Kotipalvelu Hopea Joutsen Oy

Osoite: PL 60, 00241 Helsinki

sähköposti: kotipalvelu@hopeajoutsen.fi

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Fanni Nuutinen

kotipalvelu@hopeajoutsen.fi

puh. 040 778 8829

3. Rekisterin nimi

Kotipalvelu Hopea Joutsen Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena käytön perusteena on Kotipalvelu Hopea Joutsenen asiakkaan ja Kotipalvelu Hopea Joutsenen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa:

– Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

– Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

– Asiakassuhteiden analysointi ja raportointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

– Nimi, henkilötunnus, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot

– Lähiomainen tai huoltaja

– Terveydentila, diagnoosit

– Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä/tilaamia palveluita maksutietoineen

– Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot tai muut vastaavat tiedot

– kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintojaa

 Tiedot säilytetään manuaalisessa asiakasrekisterissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen omaiseltaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas/omainen luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä silloin, kun niitä ei enää asiakassuhteen hoitamiseen tarvita. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa.